مقالات


استاندارد تدوين شده براي محصولات بسته بندي همگامانجمن صنفي توليدكنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ايرانبيوگرافي آقای مهدي براتي باقرآبادتخم مرغ شناسنامه دار ، تضمين سلامت مصرف كنندگانتعريف تخم مرغ شناسنامه دارعدم به وجود آمدن بيماري قلبي-عروقي به واسطه مصرف روزانه يك عدد تخم مرغمجله غذا - 11 + 1 دليل براي مصرف تخم مرغمقاله مجله غذا گروه توليدي همگاممقاله واحد تحقيقات و توسعه گروه توليدي همگام